REGULAMENT

REGULAMENT DE ORDINE INTERNĂ
CAPITOLUL I

DISPOZITII GENERALE

Art. 1. Prezentul regulament coordonează activitatea salariaţilor Grădiniţei Şotron organizată de Fundaţia SCHOOL AND FUN, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi sub directa coordonare a Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti şi Inspectoratului Şcolar al sectorului 2, Statutul personalului didactic, Legea Învăţământului preuniversitar nr. 198 din 4.07.2023, Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin OME 4183 din 4.07.2022, Legea 53 din 2003 (Codul Muncii) şi cu statutul fundaţiei, stabilind totodată şi modul de implicare al părinţilor preşcolarilor ce vor frecventa grădiniţa.

Respectarea prezentului regulament este obligatorie pentru director, personalul didactic de predare, copii şi pentru toţi cei care vin în contact la Grădiniţa Şotron. Este emis cu respectarea principiului nediscriminării şi al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnităţii.

Art 2. Scopul prezentului regulament este de a asigura funcţionalitatea unităţii într-un climat intern corect, demn şi plăcut, adecvat performanţei angajaţilor şi a copiilor.

ÎNSEMNELE GRĂDINIŢEI

Denumirea „Şotron” reprezintă un joc al copilăriei bine cunoscut şi iubit. Este o denumire scurtă, uşor de ţinut minte, care înveseleşte şi de care am putut să legăm sloganul grădiniţei care îmbină simbolic vioiciunea copilăriei cu seriozitatea vieţii de şcolar, startul în viaţă.

Imnul

Cântecele Grădiniţei Şotron înfiinţate de Fundaţia School and Fun sunt rezumate ale misiunii noastre, învăţate cu mare plăcere de toţi copiii absolvenţi ai Grădiniţei Şotron.

Imnul Grădiniţei Şotron

School and Fun noi ne chemăm Înc-un pas la şcoală, hop,

Învăţăm şi ne distrăm. Din Şotron e-un salt cu scop.

Grădiniţa e Şotron, S-arătăm ce multe ştim,

Cartea, râsul sunt în ton. Ce şcolari buni vrem să fim.

Matricola Şotron

Un torent de spiriduşi Zilnic află la engleză, Ping pong, iarbă, tobogan,

De trei zâne sunt conduşi Vinerea şi la franceză, Teatru, excursii, mult elan.

La-nvăţat vesel prin joc Ce e vechi sau nou sub soare; Lumea e la unison

Să devină isteţi foc. Joacă la calculatoare, Sub matricola Şotron.

Sloganul:

Sloganul grădiniţei legat de acest joc şi simbolizând viziunea noastră, „Înc-un salt şi eşti la şcoală!”, rămâne chiar mai valabil ca până acum. Copiii încep şcoala conform Legii învăţământului 1/2011 la 6 ani, în clase cu mai mulţi copii, în care trebuie să dovedească o bună pregătire premergătoare şi o bună capacitate de concentrare pentru a face faţă unor cerinţe care trebuie îndeplinite într-un colectiv mare şi neomogen de copii, dificil de monitorizat.

Acest salt este pregătit minuţios pe parcursul celor doi sau trei ani petrecuţi la Grădiniţa Şotron, copiii fiind, la sfârşitul ei, capabili să-l facă cu mare uşurinţă. Feed-back-ul obţinut de la învăţătoarele care îi preiau pe copiii care au absolvit grădiniţa noastră a fost mereu pozitiv şi încurajator.

CAPITOLUL II

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ANGAJATORULUI ŞI ALE ANGAJAŢILOR

Art.3 Persoaneledin conducerea fundaţiei şi a grădiniţei reprezintă grădiniţa în relaţiile cu Inspectoratul Şcolar al Sectorului 2, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, cu Ministerul Educaţiei şi cu alte persoane juridice ori fizice în legătură cu toate problemele privind funcţionarea grădiniţei.

Persoanele sus menţionate asigură:

– existenţa unor condiţii de lucru plăcute, stimulatoare, în concordanţă cu normele de igienă şi protecţie în vigoare;

– folosirea optimă a resurselor financiare pentru atingerea obiectivelor curente şi pe termen lung;

existenţa materialelor didactice necesare şi procurarea permanentă de noi materiale utile;

– coordonarea cadrelor didactice, urmărind respectarea în fapt de către acestea a planurilor de lecţii, planuri/schiţe pe care le vor prezenta zilnic la prima oră;

– legătura dintre cadrele didactice pentru a se putea aprofunda anumite subiecte studiate prin abordarea simultană, la mai multe materii, a aceleiaşi teme;

– analiza activităţii din grădiniţă şi discutarea problemelor şi a soluţiilor în şedinţe săptămânale cu tot personalul didactic (cercuri pedagogice săptămânale, şedinţe ale Consiliului Profesoral, şedinţe ale Consiliului de Administraţie);

– îmbunătăţirea permanentă a cunoştinţelor de pedagogie şi psihologia copilului a cadrelor didactice, în cadrul seminariilor din cadrul grădiniţei;

– evaluarea anuală a activităţii persoanelor angajate conform legislaţiei în vigoare;

– cunoaşterea şi aplicarea de către personalul angajat a prevederilor legale publicate, legate de activitatea de educaţie;

– găsirea unor persoane fizice şi juridice dispuse să ajute prin orice mijloace, inclusiv financiare prin sponsorizări, activitatea fundaţiei.

Art 4. Drepturile angajatorului:

– Să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat , în limitele legalităţii;

– Să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;

– Să constare abaterile disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare;

– Să stabilească obiectivele de performanţă individuală ale angajatului.

Obligaţiile angajatorului:

– Să duca la cunoştinţa angajaţilor programul de muncă;

– Să încheie contractul de muncă şi să înmâneze un exemplar angajatului anterior începerii activităţii;

– Să acorde angajatului toate drepturile care decurg din cim;

– Să asigure condiţiile de muncă corespunzătoare;

– Să elibereze la cerere documente care să ateste calitate de angajat;

– Să asigure confidenţialitatea datelor personale ale angajatului;

– Să desfăşoare întâlniri online în situaţii speciale.

CAPITOLUL III

RESPONSABILITĂŢILE PERSONALULUI

Art. 5 Întregul personal al grădiniţei are obligaţia să manifeste un comportament de înaltă ţinută morală şi profesională atât în cadrul grădiniţei cât şi în afara ei, în concordanţă cu valorile pe care trebuie să le transmită copiilor.

Art. 6. Personalului îi este interzis să desfăşoare şi să încurajeze acţiuni de natură să afecteze imaginea copilului şi viaţa intimă, privată sau familială a acestuia sau a celorlalţi angajaţi.

Art 7. Fiecare angajat este obligat să ducă la îndeplinire în cele mai bune condiţii sarcinile de muncă prevăzute de legislaţia în vigoare, în contractul de muncă şi în fişa postului, conform planurilor de muncă şi ale dispoziţiilor scrise sau verbale ale conducerii grădiniţei.

Art 8. Drepturile angajaţilor

– dreptul la salarizare pentru munca depusă

– dreptul la repaus zilnic şi săptămânal

– dreptul la concediu de odihna anual

– dreptul la egalitate de şanse şi de tratament

– dreptul la demnitate în muncă

– dreptul la securitate şi sănătate în muncă

– dreptul la informare şi consultare

Obligaţiile angajaţilor:

– obligaţia de a-şi îndeplini atribuţiile conform fişei postului

– obligaţia de a respecta disciplina muncii

– obligaţia de fidelitate şi spirit de echipă faţă de angajator.

Cadrele didactice ale grădiniţei trebuie:

– Să educe cu răbdare şi dragoste copiii pe perioada cât ei sunt prezenţi în incinta grădiniţei, atâta timp cât ei sunt angrenaţi în diferite activităţi tematice coordonate, cât şi în timpul jocurilor libere.

– Să-şi proiecteze activităţile în concordanţă cu Curriculumul în vigoare; schiţele de proiect vor fi alcătuite zilnic, păstrate în ordine şi prezentate conducerii la solicitare.

– Să caute permanent jocuri şi cărţi utile activităţii de educaţie în librării şi alte magazine de specialitate, comunicând cele aflate.

– Să studieze şi să-şi însuşească noţiuni de psihologia copilului, completate de metode eficiente pentru ca ei să înveţe bunele maniere şi alte concepte fundamentale prin intermediul jocurilor, mijloacelor audio, video, calculatorului etc.

– Să-şi perfecţioneze cunoştinţele de limba engleză şi franceză pentru a putea purta conversaţii cu copiii şi părinţii lor.

– Să participe la analiza săptămânală a activităţii grădiniţei şi la cercul metodic al grădiniţei pregătind prin rotaţie mici prelegeri din domeniul pedagogiei sau psihologiei copiilor.

– Să participe activ la programele sportive incluzând şi jocuri diferite cu mingea inclusiv baschet, fotbal, handbal sau jocuri cu racheta de badminton ori tenis.

– Să supravegheze şi să îndrume copiii pe terenul de joacă, respectând regulile de deplasare ale copiilor în ordine pentru a evita accidentele şi să explice rostul semnelor de circulaţie atunci când ei se joacă cu cartul, bicicleta sau trotineta.

– Să-i însoţească pe copii la teatru, muzee sau excursii în timpul programelor stabilite.

– Să-i îndrume pe copii şi să respecte ei înşişi normele de igienă şi protecţie împotriva accidentelor.

– Să ajute copiii la venire şi la plecare.

– Să pregătească copiii pentru serbările de Crăciun şi de sfârşit de an în perioadele şi după scenariile stabilite.

– Să ia parte la activităţile în aer liber din Bucureşti ori alte localităţi din ţară sau străinătate efectuate de fundaţie.

– Să întreţină relaţii amabile cu părinţii, să fie prevenitori şi bine dispuşi.

– Să aibă grijă – şi să insufle copiilor acelaşi spirit – de jocurile, mobilierul şi toate celelalte obiecte existente în grădiniţă.

Să efectueze periodic evaluarea aptitudinilor şi cunoştinţelor copiilor.

– Să comunice imediat conducerii toate problemele apărute în relaţiile cu copiii sau părinţii.

– Să meargă la cursuri despre educaţia copiilori, ţinute de diferite organisme şi organizaţii româneşti sau – străine, costul fiind acoperit de către Fundaţie

Art. 9 Îngrijitoarele trebuie:

Să menţină curăţenia în toate spaţiile.

Să primească copiii la venire şi să-i petreacă la plecare ajutându-i la dezbrăcat, îmbrăcat, descălţat, încălţat.

Să menţină ordinea pe rafturile cu pantofii de interior sau de stradă şi în dulapurile cu haine de schimb.

Să schimbe şi să spele, după necesităţi, copiii transpiraţi sau murdari.

Să supravegheze copiii în timpul mesei la nevoie.

Să menţină ordinea şi curăţenia pe rafturile cu jocuri şi jucării.

CAPITOLUL IV

TIMPUL DE LUCRU

Art. 10 Grădiniţa funcţionează în perioada 1 septembrie – 15 iulie, datele exacte putând să varieze în funcţie de intersecţia lor cu zilele de sâmbătă şi duminică, existând o vacanţă de Crăciun de 10-14 zile.

Art.11. Programul zilnic de funcţionare al grădiniţei este 8.00-14.00

8.00-9.30 primirea copiilor şi ALA;ADE, ALA, ADP

  1. plecarea copiilor

În cazul în care se întâmplă în mod excepţional ca părinţii să întârzie să-i ia pe copii peste ora limită de terminare a programului, părinţii vor fi contactaţi telefonic, iar copiii vor fi supravegheaţi până la venirea părinţilor.

Cadrele didactice Programul de lucru zilnic în sediul grădiniţei este pentru cadrele didactice 9.00-14.00 cu excepţia zilei de analiză a activităţii, de regulă joia, când programul se prelungeşte cu aproximativ o oră

Programul lor de lucru se completează cu activităţile din afara sediului grădiniţei ce decurg din obligaţiile cadrelor didactice.

Director Programul de lucru zilnic în sediul grădiniţei al directorului este 9.00-15.00, putându-se prelungi în cazul apariţiei unor probleme sau elastic, cu aceeaşi durată, între alte limite.

Îngrijitori Îngrijitorii acoperă programul de funcţionare printr-un orar stabilit în funcţie de necesităţi în limitele legale.

CAPITOLUL V

RECOMPENSE ŞI SANCŢIUNI

Art. 12 Proporţional cu calitatea muncii depuse salariaţii grădiniţei vor fi recompensaţi sau sancţionaţi în conformitate cu Codul Muncii şi a legilor în vigoare.

Recompensele pot fi:

  • mulţumiri verbale sau scrise
  • financiare temporare ori prin mărirea salariului
  • team-building-uri sub formă de mici excursii în grup

Sancţiunile pot fi:

  • mustrări verbale ori scrise
  • financiare prin reducerea temporară a salariului
  • desfacerea disciplinară a contractului de muncă

CAPITOLUL VI

PARTENERIATUL CU PĂRINŢII

Art. 13 Pentru ca procesul de educaţie să fie eficient se va ţine permanent legătura dintre grădiniţă şi părinţi. Contractul educaţional între grădiniţă şi părinţi va stipula toate detaliile.

La înscriere la grădiniţă, părinţilor li se vor aduce la cunoştinţă condiţiile de educare, conţinutul activităţilor, programul grădiniţei şi detaliile financiare;

– săptămânal părinţii vor primi un rezumat al activităţilor principale desfăşurate în săptămâna precedentă pentru ca ei să poată ajuta la consolidarea cunoştinţelor;

– părinţii vor fi informaţi prin anunţuri (direct, whats app, e-mail sau telefonic) asupra activităţilor deosebite sau extraşcolare care duc la modificări ale orarului sau la implicarea părinţilor;

– zilnic între orele 9.00-9.30 şi 13.30-14.00 părinţii pot consulta cadrele didactice asupra evoluţiei copiilor;

– periodic sau la nevoie se vor organiza întâlniri cu părinţii pentru

– a li se explica tehnicile de lucru cu copiii folosite în grădiniţă care trebuie continuate de ei acasă,

– pentru a li se prezenta activităţile de zi cu zi şi planurile de perspectivă,

– pentru a dezbate probleme apărute şi

– pentru a primi sugestii din partea lor.

– pe cât posibil se va încerca implicarea părinţilor în programe extraşcolare;

– părinţii vor fi informaţi asupra conţinutului acestui articol şi au obligaţia, aşa cum iau cunoştinţă la înscrierea copilului în grădiniţă, să respecte programul de funcţionare şi să anunţe atunci când copiii nu pot veni la grădiniţă fiind bolnavi sau din alte motive.

– în cazul în care copiii nu se pot integra programului grădiniţei li se va cere părinţilor mutarea lor în altă unitate de învăţământ.

CAPITOLUL VII

SIGURANŢA COPIILOR ŞI A PERSONALULUI

Art. 14 Poarta curţii grădiniţei este încuiată permanent (cu excepţia perioadelor în care copiii sunt luaţi de la grădiniţă de către însoţitori 13.15-13.30). Persoanele care aduc şi iau copiii de la grădiniţă se regăsesc pe o listă cuprinzând datele lor personale, întocmită la începutul anului şcolar în urma declaraţiei scrise a părinţilor, parte integrantă a contractului de şcolarizare. Dacă alte persoane iau ocazional copiii de la grădiniţă, părinţii au obligaţia să anunţe acest lucru telefonic conform contractului de şcolarizare şi aceste persoane sunt legitimate. Persoanele care aduc şi preiau copii de la grădiniţă au acces numai în curtea grădiniţei, atunci când sunt anunţate epidemii (conform legislaţiei pentru condiţiile de pandemie în vigoare). În situaţiile obişnuite, accesul părinţilor în grădiniţă are loc de comun acord cu conducerea grădiniţei, atunci când apare o necesitate.

Uşile grădiniţei sunt permanent încuiate. Accesul în grădiniţă se face pe baza soneriei de la poartă.

Clădirea grădiniţei este monitorizată pentru siguranţă cu camere de luat vederi şi alarmă sonoră de către o firmă de specialitate.

CAPITOLUL VIII

DISPOZITII FINALE

Art. 15 Prezentul regulament va fi adus la cunoştinţă la angajare tuturor persoanelor implicate pentru a putea fi respectat de către acestea.

Art.16. Regulamentul în forma actuală va putea fi completat ulterior cu modificări ce vor fi aduse de îndată la cunoştinţă conform art.15.

Fundaţia School and Fun Grădinita Şotron

Preşedinte,
Alexandru Păun

Director,
Laura Cristina Roşu

Regulament alcătuit la: 1.09 1994
Actualizat la: 15.10.2012
Actualizat la: 24.10.2013
Actualizat la: 11.09.2015
Actualizat la: 16.09.2016
Actualizat la: 10.10.2018
Actualizat la: 27.09.2019
Actualizat la: 15.09.2020
Actualizat la: 14.10.2022
Actualizat la: 18.09.2023